Prihlásenie

Košík

Obklady-Dlažby » Obchodné podmienky

Pri nákupe 15m2 dlažby alebo obkladov z kategorie Dlažba Vám zašleme Lepidlo BFK 03 ZADARMO!!!

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
3. Zrušenie objednávky
4. Dodacie podmienky
5. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
6. Práva zo zodpovednosti za závady, záruka
7. Záverečné ustanovenia

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Obchodné podmienky” ) vydáva spoločnosť lacneobklady.eu (ďalej len „Predávajúci“ ), prevádzkujúci internetový portál a internetový obchod www.lacneobklady.eu, ako predávajúci ďalej uvedených produktov.

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov, ktorými môžu byť fyzické osoby – nepodnikatelia (ďalej len „Spotrebiteľ“ ), fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (všetci dohromady ďalej len „Zákazník“ alebo „Kupujúci“ ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. ) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb. ). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, ale podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Zb., všetko v platnom znení.

3. Odoslaním záväznej objednávky zákazník – kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a prejavil súhlas s kompletným znením týchto Obchodných podmienok a všetkých jej súčastí platných pre internetový obchod www.lacneobklady.eu v okamžiku vykonania objednávky. Súčasne akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamžiku odoslania objednávky. Na tieto podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť, rovnako tak i s cenou objednaného tovaru. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy. V prípade odchylných písomných dojednaní platí dojednanie týchto zvláštnych podmienok.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Pojmom objednávka sa pre tieto Obchodné podmienky rozumie jednostranný právny úkon Kupujúceho smerujúci k Predávajúcemu s cieľom obdržať od neho objednané plnenie (ďalej len „Objednávka“ ).

2. Uskutočniť objednávku je možno iba prostredníctvom nákupného košíka a webového rozhrania www.lacneobklady.eu. Takto uskutočnená objednávky musí spĺňať určité minimálne náležitosti a obsahovať určité povinné údaje pre riadne vyhotovenie dokladov a rýchle doručenie skutočne požadovaného tovaru k zákazníkovi.

3. Zákazníci, ktorý nie sú registrovaní na www.lacneobklady.eu musia uviesť minimálne tieto údaje:

 • Meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodnú firmu podnikateľa – právnickej osoby alebo meno a priezvisko podnikateľa – fyzickej osoby.
 • Presné miesto dodania vrátane PSČ (prípadne i fakturačnú adresu, ak je odlišná), tj. ulicu, mesto, PSČ, príp. štát.
 • IČO kupujúceho, ak je podnikateľom.
 • Presné kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu).
 • Počet kusov, farbu a veľkosť objednaného tovaru.
 • Spôsob doručenia.

4. Zákazníci, ktorí sú registrovaní na www.lacneobklady.eu musia uviesť minimálne tieto údaje:

 • Meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodnú firmu podnikateľa – právnickej osoby alebo meno a priezvisko podnikateľa – fyzickej osoby.
 • Presné miesto dodania vrátane PSČ (prípadne i fakturačnú adresu, ak je odlišná), tj. ulicu, mesto, PSČ, príp. štát.
 • IČO kupujúceho, ak je podnikateľom,
 • Presné kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu),
 • Počet kusov, farbu a veľkosť objednaného tovaru.
 • Spôsob doručenia.

5. Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti a povinné údaje, je Predávajúci oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Kupujúcemu k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Jej zmarené uplynutie má za následok, že sa na objednávku hľadí, ako by nebola nikdy doručená.

6. Kupujúci má možnosť ešte neodoslanú objednávku skontrolovať a opraviť.

7. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho), a to prostredníctvom momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

III. Zrušenie objednávky

1. Kupujúci môže objednávku zrušiť, resp. stornovať bez uvedenia dôvodu. Zrušenie ide uskutočniť buď telefonicky na čísle +421 948 998 339 alebo e-mailom na adrese objednavky@levneobklady.eu.  Ďalšie kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené v sekcii Kontakt na webových stránkach Predávajúceho www.lacneobklady.eu.

2. Pokiaľ bude objednávka zrušená zo strany Predávajúceho, bude Kupujúci na túto skutočnosť upozornený e-mailovou správou, na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke alebo registrácii, prípadne telefonicky, na čísle uvedenom vo svojej objednávke alebo registrácii. V tomto prípade bude nasledovať dohoda medzi zmluvnými stranami ohľadom ďalšieho postupu (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky a pod.).

IV. Dodacie podmienky

1. Dodacia lehota objednaného tovaru je spravidla od 3 do 21 dní po uzatvorení kúpnej zmluvy, tj. po záväznom potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.

2. Vo výnimočných prípadoch, nezávislých na vôli Predávajúceho, kedy ani s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti Predávajúceho nie je možné dodržať dodaciu lehotu špecifikovanú v odstavci 1 a 2 týchto Obchodných podmienok, si predávajúci vyhradzuje právo dodaciu lehotu predĺžiť. V takomto prípade sa Predávajúci zaväzuje okamžite informovať Kupujúceho o zmene termínu doručenia tovaru.

3. Objednaný tovar bude dodaný na adresu doručenia dobierkou, vlastnou dopravou.

4. Ku všetkému zakúpenému tovaru je vždy priložený daňový doklad.

5. Okamžikom prevzatia tovaru Kupujúcim prechádza na neho zodpovednosť za poškodenie či stratu tovaru.

V. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

Kupujúci, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu pomocou internetového obchodu, má právo od zmluvy odstúpiť v súlade s § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade je nutné, aby spotrebiteľ písomne kontaktoval predávajúceho a uvedie, že odstupuje od zmluvy. Toto však musí obsahovať čísla objednávky, dátum nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí a musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dennej lehoty.

Pokiaľ spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný, musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vrátené. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, má predávajúci nárok uplatniť od spotrebiteľa právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. V takom prípade je predávajúci povinný vzniknutú škodu preukázať a predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade uhradí len takto zníženú kúpnu cenu.

Predávajúci si môže započítať len svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru, ktoré majú byť kupujúcemu vrátené.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 • Na poskytnutie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia.
 • Na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho.
 • Na dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlemu pokazeniu, opotrebeniu alebo zastaraniu.

Tovar objednaný na zákazku a atypický tovar nie je možné vrátiť.

VI. Práva zo zodpovednosti za kazy, záruka

1. Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Práva a povinnosti strán pri uplatňovaní práv Kupujúceho zo zodpovednosti za kazy sú upravené Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach Predávajúceho www.lacneobklady.eu. Novšie Obchodné podmienky rušia Obchodné podmienky vydané skôr. Právne vzťahy založené na základe týchto Obchodných podmienok sa posudzujú vždy podľa Obchodných podmienok platných v dobe vzniku právneho vzťahu. Obchodné podmienky platné pre skoršie obdobie je možné na vyžiadanie zaslať emailom.

Spoločnosť lacneobklady.eu obchoduje iba na základe týchto obchodných podmienok. Ich akákoľvek zmena musí byť uskutočnená písomne a strana lacneobklady.eu s ňou musí výslovne súhlasiť.

+421 948 998 339
Volejte 8:00 - 17:00 hodin

Paradyz Opoczno Cersanit Rako Marazzi Baldocer

Lacneobklady.eu | Kontaktný formulár | Zaujímavé odkazy | Tvorba internetových obchodů

Obklady-Dlažby  |  E-shop  |  Obchodné podmienky  |  Doprava  |  Kontakt  |  Blog